A A A

Tag Archive: Timtyping

You are browsing the tag archive for Timtyping.

Sử dụng timy-lastestheadlines cho Wordpress Theme

Hiển thị bài viết mới đăng trên Wordpress với timy-lastestheadlines. Rất đơn giản nhúng vào theme của bạn.
Cách sử dụng:
Hãy làm theo trình tự sau

Download file .zip. Trong file zip bao gồm 2 files timy-lastestheadlines.php và limit-post.php.
Upload timy-lastestheadlines.php lên theme bạn đang sử dụng (/wp-content/theme/yourtheme),
Upload limit-post.php plugin lên /wp-content/plugin/, sau đó [...]

6 Comments | Read more »

Timytyping – [Wordpress Plugin] used to typing vietnamese on the page

What is WP-Timytyping?
WP-Timytyping is a Wordpress plugin and used to typing vietnamese on the page.
Plugin Name: WP-Timytyping
Description: Wordpress Plugin, used to typing vietnamese on the page
Version: 1.0.1
Author: Timy Dang
Tested on WP 2.3.+
used Avim Version: avim20071006.js from Hieu Tran Dang
packed on 11.03.2008
INSTALLATION:

Download wp-timytyping.rar
Unpack the *.zip file and extract the /timy-typing/ folder and the files
[...]

16 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ