A A A

Tag Archive: Hardwares

You are browsing the tag archive for Hardwares.

New interfaces designs of future

New interfaces designs of future

Đây là một số sản phẩm công nghệ số mới nhất được các nhà sản xuất phát triển cho tương lai gần. Và có thể trở thành hiện thực trong năm 2008 hoặc những năm tới, nanowings giới thiệu:
Keyboard Optimus Tactus: không phải là bàn phím với nút cơ học phổ biến như hiện [...]

1 Comment | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ